0artikel(en)

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Please select your country

Product is met succes aan uw winkelwagentje toegevoegd.

Algemene Voorwaarden – privégebruik

Toepassing

Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") van de webshop https://honda-merchandise-shop.com/ (de "Webshop"). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen:

Honda Acces Europe N.V. vennootschap Belgisch recht met ondernemingsnummer 0454.807.165 en met maatschappelijke zetel te Aalst (de "Verkoper"), welke voor de uitbating van de Webshop een beroep doet op Supremia NV/SA, vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0472.935.178 en met maatschappelijke zetel in Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen waarvan de dienst na verkoop te bereiken is op honda-support@supremia.zendesk.com en via +32 (0) 15 28 91 87.

en

iedere persoon die de Webshop opent en gebruikt en/of iedere persoon die een aankoop doet of wenst te doen op de Webshop (hierna de 'Gebruiker' of de "Koper")

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer de Gebruiker op de Webshop een aankoop verricht in eigen naam en voor eigen rekening, voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra ze op de Webshop staan.

1              Toegang tot de Webshop

De toegang tot en het gebruik van de Webshop zijn voorbehouden aan Gebruikers die een gebruikersaccount hebben aangemaakt op de Webshop.

Bij de eerste bestelling moet de Gebruiker de op de Webshop beschreven procedure volgen voor het aanmaken van een account. Als de Gebruiker het paswoord verliest of vergeet, kan hij/zij het opnieuw aanvragen door in het loginscherm te klikken op 'Paswoord verloren'.

2              Producten

De producten waarvoor deze Algemene Voorwaarden gelden, zijn de producten die op de Webshop staan en de producten die aangeduid zijn als verkocht en verzonden door de Verkoper (de "Producten"). De Producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

De Producten worden zo accuraat als mogelijk beschreven en voorgesteld. Mocht die voorstelling desondanks fouten of omissies bevatten, dan kan de Verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De foto's van de Producten zijn niet contractueel.

3              Overdracht van eigendom en risico

De Producten blijven uitsluitend eigendom van de Verkoper totdat de prijs volledig is betaald (met inbegrip van alle eventuele kosten en belastingen). Het risico van verlies en schade met betrekking tot de Producten gaat over op de Koper zodra de Koper de Producten in ontvangst neemt.

4              Prijzen en kosten

De prijzen van de Producten zijn aangeduid in euro. In de vermelde prijzen zijn alle belastingen inbegrepen.

De getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van zichtbare fouten. Als om welke reden dan ook (computerbug, manuele fout, technische fout) een foute prijs vermeld staat, die duidelijk te laag is, wordt de bestelling – zelfs indien gevalideerd door de Verkoper – geannuleerd en brengt de Verkoper de Koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. De Koper kan dan, indien hij/zij dat wenst, de bestelling opnieuw plaatsen tegen de gecorrigeerde en juiste prijs (onder voorbehoud van beschikbaarheid in de voorraden).

De leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijzen van de Producten. Het bedrag van de leveringskosten wordt getoond op het bestelscherm vóór de Koper de bestelling valideert.

Als een of meer belastingen of bijdragen, bijvoorbeeld op het vlak van milieu, worden gecreëerd of gewijzigd, zowel naar boven als naar beneden, dan kan die verandering worden doorgerekend in de verkoopprijs van de Producten op de Webshop.

De btw-tarieven gelden van het land België waaruit de producten vertrekken.

5              Bestelling

De Gebruiker kan in de volgende talen aankopen doen op de Webshop: Nederlands. Een bestelling moet worden gevalideerd door de Gebruiker en de Verkoper.

Nadat de Gebruiker de winkelmand heeft bevestigd, moet de Gebruiker de betalingswijze (zie artikel 6 hieronder), het afleveringsadres en de leveringswijze kiezen. Daarna valideert de Gebruiker de bestelling.

Nadat de Gebruiker de bestelling heeft gevalideerd, betekent dit dat de Koper de prijzen en beschrijvingen van de Producten aanvaardt. Elk geschil hierover wordt behandeld in het kader van een eventuele omruiling en de hieronder vermelde garanties.

Nadat de Verkoper de bestelling heeft gevalideerd, bevestigt de Verkoper dit per e-mail aan de Gebruiker.

In sommige gevallen, onder meer bij niet-betaling, opgave van een verkeerd adres of een ander probleem te wijten aan de Gebruiker, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling te blokkeren totdat het probleem opgelost is.

Als een besteld Product niet beschikbaar is, brengt de Verkoper de Gebruiker daarvan per e-mail op de hoogte. In dat geval wordt de bestelling van dat Product geannuleerd en eventueel terugbetaald. De eventuele overige Producten die deel uitmaakten van dezelfde bestelling als het niet-beschikbare Product, blijven in bestelling.

6              Betalingsvoorwaarden

De Koper moet het volledige bedrag van de aankopen betalen bij het valideren van de bestelling. Betalen is mogelijk via Bancontact of kredietkaart.

7              Levering

7.1          Leveringsadres

De Producten worden geleverd op het adres dat door de Koper is opgegeven bij de bestelling.

7.2          Leveringstermijn

De standaard leveringstermijn voor een bestelling is de termijn die vermeld staat op de Webshop.

Indien de Webshop voorziet in de mogelijkheid van expresslevering, worden de toepasselijke leveringstermijnen (steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van het vermelde Product) vermeld op de Webshop. De Verkoper rekent de Gebruiker hiervoor extra kosten aan, zoals vermeld op de Webshop.

8              Dienst na verkoop

8.1          Klachtenbehandeling

Als de Koper vragen of klachten heeft over het gekochte Product, kan hij/zij contact opnemen met de dienst na verkoop van de Verkoper via telefoon of e-mail. De contactgegevens zijn vermeld onder de titel "Toepassingsgebied" hierboven. De Koper kan eveneens contact opnemen met de Verkoper via het contactscherm.

8.2          Herroepingsrecht

Dit artikel 8.2 houdt een samenvatting in van het wettelijk herroepingsrecht van de Koper zoals voorzien in de Europese Richtlijn 2011/83/EU inzake consumentenrechten (de "Richtlijn Consumentenrechten").

De Koper heeft een herroepingsrecht voor alle geleverde Producten, behalve voor Producten die hiervan zijn uitgesloten krachtens de Richtlijn Consumentenrechten, zoals bijvoorbeeld Producten die op verzoek van de Koper gepersonaliseerd zijn of goederen met een beperkte houdbaarheid. .

De Koper heeft het recht om een aankoop op de Webshop te herroepen zonder hiervoor een reden te moeten opgeven en binnen een bedenktijd van veertien dagen. De bedenktijd loopt af veertien dagen na de dag waarop de Koper of een door hem aangewezen derde (die niet de vervoerder is) fysiek bezit neemt van het Product. Als het gaat om een aankoop van meerdere Producten die deel uitmaken van één enkele bestelling en als die Producten afzonderlijk geleverd worden, begint de bedenktijd te lopen vanaf de dag waarop het laatste Product fysiek in bezit wordt genomen.

Om zijn/haar herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de dienst na verkoop van de Verkoper in kennis stellen van zijn/haar beslissing om de aankoop te herroepen door middel van een ondubbelzinnige, schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail). Deze kennisgeving moet worden verstuurd vóór de bedenktijd is verstreken. Om de kennisgevingen van de Koper zo efficiënt mogelijk te verwerken, wordt de Koper verzocht om bij voorkeur het formulier te gebruiken dat zich op de Webshop bevindt en dit formulier ingevuld per e-mail aan de dienst na verkoop van de Verkoper te bezorgen. De Koper heeft ook het recht om het modelherroepingsformulier voorzien als [Bijlage 2 bij het Wetboek Economisch Recht] te gebruiken. Als de Koper zijn/haar herroepingsrecht uitoefent, stuurt de Verkoper onverwijld een bericht van ontvangst van de herroeping op een duurzame drager (bijvoorbeeld een e-mail).

Als de Koper zijn/haar herroepingsrecht uitoefent, betaalt de Verkoper aan de Koper alle van hem/haar ontvangen betalingen terug, met inbegrip van de leveringskosten. De leveringskosten worden enkel terugbetaald indien de Koper zijn/haar volledige bestelling herroept, dus zonder dat de Koper een gedeelte van de Producten in het geleverde pakket behoudt. Als de Koper bij de oorspronkelijke levering heeft gekozen voor een andere leveringswijze dan de minst dure, door de Verkoper voorgestelde standaard aflevering, worden de extra kosten die hiervan het gevolg zijn niet terugbetaald.

De terugbetaling gebeurt ten laatste veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop de Verkoper werd geïnformeerd over de beslissing tot herroeping. De Verkoper verricht de terugbetaling via hetzelfde betaalmiddel dat door de Koper gebruikt werd bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de Koper uitdrukkelijk met een ander middel instemt; de terugbetaling mag in elk geval geen kosten meebrengen voor de Koper.

De Koper moet het Product op eigen kosten zonder onnodig uitstel en in elk geval ten laatste veertien dagen na het meedelen van zijn/haar beslissing tot herroeping terugsturen of terugbezorgen aan de dienst na verkoop van de Verkoper op het adres vermeld onder "Toepassingsgebied" hierboven. De Producten moeten intact, volledig en in hun oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd. Om de terugzendingen van de Koper zo efficiënt mogelijk te verwerken, wordt de Koper verzocht om bij de geretourneerde Producten een ingevulde en afgedrukte kopie te voegen van het hierboven vermelde formulier .

De Verkoper kan de terugbetaling opschorten totdat hij het Product heeft ontvangen of totdat de Koper hem een bewijs van verzending van het Product heeft bezorgd, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

De Koper mag het Product enkel behandelen zoals nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product na te gaan. Als de Koper andere handelingen stelt met betrekking tot het Product en het Product hierdoor in waarde vermindert, is de Koper hiervoor aansprakelijk.

8.3          Garantie - conformiteit

Dit artikel 8.3 houdt een samenvatting in van de wettelijke garantieregels bij verkoop aan consumenten, zoals voorzien in de Europese Richtlijn 1999/44/EG betreffende de verkoop van en garanties voor consumptiegoederen (de "Richtlijn Garanties Consumptiegoederen").

De Verkoper garandeert dat het geleverde Product in overeenstemming is met de beschrijving van de bestelde Producten en dat ze beantwoorden aan de normale verwachtingen die de Koper kan hebben op basis van de specificaties van het Product. Elk Product dat niet in overeenstemming is, wordt tot twee jaar na de levering gratis hersteld of vervangen. De Koper moet de Verkoper informeren over het bestaan van het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop de Koper het gebrek heeft vastgesteld.

De Koper heeft de keuze tussen herstelling of vervanging, voor zover dat mogelijk en redelijk is. De Koper mag alleen een prijsvermindering of ontbinding van de verkoopovereenkomst eisen als de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd. Elk gebrek dat zich manifesteert binnen zes maanden volgend op de aflevering wordt geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de aflevering, tenzij de Verkoper het tegendeel kan bewijzen. Na zes maanden ligt de bewijslast voor het bestaan van het gebrek op het ogenblik van de aflevering bij de Koper.

Om zijn/haar recht op garantie uit te oefenen, moet de Koper contact opnemen met de dienst na verkoop van de Verkoper. De contactgegevens van de dienst na verkoop zijn vermeld onder "Toepassing" hierboven. Na overleg met de dienst na verkoop kan de Koper de Producten terugsturen naar de Verkoper om deze te laten vervangen of herstellen. Om vergoed te worden voor de terugzendingskosten, moet de Koper een bewijs van deze kosten bezorgen aan de Verkoper. De Verkoper kan er ook voor kiezen om de Producten op zijn kosten te laten ophalen bij de Koper. Als de Koper de Producten terugstuurt naar de Verkoper, wordt de Koper verzocht om bij de teruggestuurde Producten een ingevulde en afgedrukte kopie te voegen van het formulier dat hem/haar door de dienst na verkoop van de Verkoper zal worden bezorgd.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, biedt de Verkoper of de fabrikant geen bijkomende garantie aan op de door de Verkoper verkochte Producten. Als een dergelijke bijkomende garantie bestaat, doet zij geen afbreuk aan de rechten van de Koper op de garantie in dit artikel 8.3

9              Handtekening en bewijzen

In alle gevallen gelden de validatie van de bestelling door de Koper en het online opgeven van het nummer van de kredietkaart of bankkaart van de Koper als bewijs van de integraliteit van vermelde bestelling overeenkomstig de bepalingen van Europese Verordening 910/2014/EU betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties, en als bewijs van de opeisbaarheid van de door het invoeren van de Producten op de bestelbon verschuldigde bedragen. Die validatie geldt als ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle op de Webshop gedane verrichtingen.

In geval van frauduleus gebruik van zijn/haar bankkaart of kredietkaart, wordt de Koper verzocht om, zodra dat gebruik is vastgesteld, contact op te nemen met de dienst na verkoop van de Verkoper. De contactgegevens van de dienst na verkoop zijn vermeld onder "Toepassing" hierboven.

De geïnformatiseerde registers die onder redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard worden in de computersystemen van de Verkoper en zijn partners, zullen worden beschouwd als bewijzen van de mededelingen, bestellingen en betalingen die tussen Partijen hebben plaatsgevonden.

De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager.

10           Aansprakelijkheid

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als de niet-uitvoering van zijn verplichtingen te wijten is aan hetzij een onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde, hetzij een geval van overmacht (voor de Verkoper of zijn onderaannemers), waaronder hoe dan ook het onvermogen van de logistieke partner van de Verkoper om de Producten binnen de gestelde termijn te leveren.

De Verkoper kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor alle nadelen of schade die eigen zijn aan het gebruik van internet, zoals een serviceonderbreking, een indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

11           Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de Webshop, zowel visueel als auditief, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteurs-, merken- of octrooirecht. De merken, logo's, tekeningen en modellen op de Webshop zijn de exclusieve eigendom van Honda Acces Europe N.V. of een verbonden vennootschap. De verspreiding ervan kan in geen geval geïnterpreteerd worden als het verlenen van enige licentie of enig recht op gebruik van deze door het auteursrecht beschermde merken en onderscheidende kenmerken. Ze mogen dus niet worden gebruikt, op straffe van burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens namaking.

Zo mag geen enkel document afkomstig van de Webshop op welke wijze ook worden gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, gedownload, gepost, doorgestuurd of verdeeld.

Elke hypertextlink naar de Webshop waarbij gebruik wordt gemaakt van de framingtechniek of in-line linking is verboden. In elk geval moet elke link op eenvoudig verzoek van de Verkoper worden verwijderd.

12           Persoonsgegevens

Wanneer de Gebruiker de Webshop gebruikt, worden bepaalde persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt.

De Koper wordt verzocht het tabblad 'Privacyverklaring' op de Webshop te raadplegen voor alle informatie daarover.

13           Deelbaarheid

Mochten een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, onwettig of ontoepasselijk worden verklaard, dan heeft die nietigheid, onwettigheid of ontoepasselijkheid geen impact op de geldigheid van de andere bepalingen. Elke partij zal zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige bepaling overeen te komen om die te vervangen.

14           Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Voorwaarden en elk gebruik van de Webshop en elk aankoopcontract dat daaruit voortvloeit, zijn onderworpen aan het Belgische recht, met inbegrip van het Europese recht (zoals de Richtlijn Consumentenrechten en de Richtlijn Garanties Consumptiegoederen).

De Webshop beantwoordt aan de Belgische wetgeving. Mogelijk kunnen bepaalde regels van dwingend recht ter bescherming van de consument die van toepassing zijn in het land van de woonplaats van de Koper, aan de Koper meer uitgebreide rechten toekennen dan de rechten die zijn voorzien in het Belgische recht of in deze Algemene Voorwaarden. In dat geval, en voor zover deze regels niet strijdig zijn met het Europese recht, zullen deze regels voorrang hebben en zal de Koper kunnen genieten van dergelijke meer uitgebreide rechten. [Met uitzondering van de voorgaande zin], garandeert de Verkoper in geen geval dat de Webshop beantwoordt aan de plaatselijke wetgeving die toepasselijk zou zijn op de Gebruiker wanneer die toegang heeft tot de Webshop vanuit andere landen

Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd, meer bepaald de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen.